Beställ produkter

T-lymfocyterna (en typ av vita celler), som hör till kroppens försvarssystem, differentieras närmare fem gånger snabbare än hos personerna i kontrollgruppen, vilka under tio veckors tid intog tranbär. Den snabbare differentieringen av T-lymfocyterna leder till effektivare återhämtning från infektioner. I den gruppen som intog tranbär förekom märkbart mindre infektioner i de övre luftvägarna än i kontrollgruppen. Enligt studien förklaras detta möjligtvis med att T-cellerna, som aktiveras av tranbär, finns på slemhinnans yta i epitelet och de deltar således i frontlinjeförsvaret.

De senaste forskningsresultaten har påvisat att tranbär modifierar mikrobstammens verksamhet i tarmen och påverkar de kardiometaboliska riskfaktorerna. Man har konstaterat att tranbär fungerar likt antimikrobiella medel, de tillintetgör mikroorganismer och de förhindrar tillväxten och förökningen av dem. Proantocyaniderna i tranbär förhindrar bl.a. förökningen av de tarmexterna och sjukdomsframkallande E. coli-stammarna i tarmsystemet och förhindrar således tarm- och urinvägsinfektioner. Ytterligare har man konstaterat att tranbär förhindrar tarmväggens permeabilitet, vilket man har konstaterat vara förknippat med bl.a. autoimmuna sjukdomar, såsom uppkomsten av diabetes och inflammatoriska tarmsjukdomar. Enligt studieresultaten verkar tranbär ha positiva effekter även på hjärthälsan, såsom på blodets fettvärden, blodtrycket, sockerämnesomsättningen, på inflammatoriska spårämnen och oxidativ stress.

Enligt en studie som har genomförts på roddare uppmätte man en tydligt förhöjd antioxidantkapacitet i blodet hos dem som hade intagit tranbär i sex veckor, i jämförelse med kontrollgruppen som inte hade intagit tranbär.

Antioxidanter är föreningar, som förhindrar oxidationen som orsakas av fria radikaler. Mot bakgrunden av nutidens kunskap antar man att antioxidanterna har betydelse för många kroniska sjukdomar, när det gäller att förhindra uppkomsten av hjärt- och kärlsjukdomar samt cancer.

I studien undersökte man blåbärets verkan på riskfaktorerna för hjärt- och kärlsjukdomar. Försökspersonerna åt frysta blåbär tre gånger i veckan. Därefter analyserade man olika laboratorieprovsvärden från försökspersonerna, sådana värden som man har konstaterat vara sammankopplade med hjärt- och kärlsjukdomar. Efter den sex veckor långa undersökningsperioden konstaterade man att försökspersonerna hade lägre totalkolesterolvärden i blodet samt även lägre blodsockervärden. Försökspersonerna hade även högre goda kolesterolvärden, dvs. HDL-halter.

Kväveoxiderna fungerar som sekundära signalsubstanser i hjärnan, och de har kopplats till bl.a. inlärning, aggressivitet och depression. I studien undersökte man kväveoxidernas roll i förhindrandet av depression, samt i utlösandet av depression i samband med oförutsebar lindrig stress. Enligt studien påverkar blåbär kväveoxidens funktion i hjärna och fungerar således som stresslindrare.

Diabetes typ-2 har tydligt kopplats till förhöjd risk att insjukna i hjärt- och kärlsjukdomar - studiens mål var att undersöka om blåbär förebygger diabetes. Försökspersonerna med diabetes använde 2 g malda blåbär dagligen i 4 veckors tid. Blodvärdena mättes med laboratorieprov innan studien inleddes, när två veckor hade gått och under studiens sista vecka. Blodvärdena jämfördes med kontrollgrupperna för diabetes, i den ena gruppen använde försökspersonerna ett traditionellt diabetesläkemedel och i den andra gruppen använde man inget läkemedel alls. För personerna som hade intagit blåbär dagligen konstaterade man en tydlig sänkning av blodsockervärdena i jämförelse med kontrollgrupper. Med andra ord, blåbär sänkte blodsockret effektivare än den traditionella medicinen för typ-2 diabetes. Blåbär frigjorde mera insulin, sänkte totalkolesterolet samt halterna av de skadliga fetterna LDL- och triglycerider i blodet. Däremot upptäckte man ingen förändring utsöndringen av insulin eller någon påverkan på blodet kolesterolvärden hos personerna som använde diabetesläkemedel.

Till skillnad från bakteriesjukdomar, finns det inte några mediciner som har effekt på sjukdomar orsakade av virus. Målsättningen med studien var att undersöka om blåbär, tranbär, hallon och jordgubbar kan förhindra förökningen av virus. I studien använde virus som generellt orsakar infektioner hos människan, såsom ett visst virus av typen A som orsakar influensa samt RS-virus som orsakar infektioner i övre luftvägarna. Enligt studien har bären förmågan att förhindra förökningen av virus och på så sätt förebygga infektioner.

Mot bakgrunden av modern kunskap har tarmsystemets mikrobstam påverkan på bl.a. uppkomsten av övervikt och på utvecklingen av låggradig inflammation till följd av övervikt. Enligt studien har man påvisat att lingon förhindrar övervikt som orsakas av kosten samt låggradig inflammation genom påverkan på tarmsystemets mikrobstam.

Resveratrol är en fenolförening, som särskilt förekommer i lingon. Den har sänkande effekt på oxidation och inflammation och den tillintetgör också mikrober. Överdriven oxidation orsakar obalans i cellerna och utsätter människan för bl.a. uppkomsten av cancer och kranskärlssjukdom.

Åt typ-2 diabetiker gav man resveratrol dagligen under sex månader.

Efter den sex månader långa uppföljningsperioden hade vikten, det systoliska blodtrycket, blodets totalkolesterol- och triglyceridhalter samt fasteglukoset sjunkit mer än hos diabetiker som inte hade fått resveratrol.

Havtorn har flera egenskaper som skyddar mot hjärtsjukdomar. Den förhindrar bl.a. aktiveringen av blodplättarna och förebygger således uppkomsten av proppar, sänker kolesterolet och blodtrycket samt fungerar som en antioxidant. Dessutom har havtorn egenskaper som motarbetar bakterier och virus. Havtorn innehåll ett stort antal bioaktiva ämnen, som är nyttiga för hälsan. Dessa bioaktiva ämnen i havtorn är bl.a. A-, C- och E-vitaminer, fleromättade fettsyror, fenoliska föreningar, flavonoider och växtsteroler, vilka alla har positiva verkningar på blodcirkulationssystemet.

Det metaboliska syndromet dvs. syndromet, som hänför sig till ämnesomsättningen, avser ett tillstånd, i vilket samma person har flera störningar som samtidigt hotar hälsan. Tillståndet orsakas av bukfetma på personer som är ärftligt lagda för bukfetma. Enligt läkarboken Duodecim är mer än en tredjedel av de vuxna finländska männen och mer än en fjärdedel av kvinnorna drabbade av det metaboliska syndromet. Till det hör bl.a. en tydligt förhöjd risk för vaskulär sjukdom.

Kostvanorna har stor betydelse för övervikt, för uppkomsten av typ-2 diabetes och för aterosklerotisk hjärtsjukdom. I studien jämförde man verkan av blåbär och havtorn på det metaboliska syndromets olika komponenter hos överviktiga kvinnor. Försökspersonerna använde både havtorn och blåbär, vardera i ungefär en månads tid. Man upptäckte att midjemåttet hade minskat i genomsnitt 1,2 cm med intaget av blåbär, och 1,1 cm med intaget av havtorn.

Enligt en artikel som publicerades år 2016 i tidningen Molecules är kråkbäret en viktig källa till flavonoler och antocyaner. I artikeln sägs att bäret är en potent antioxidant samt att man i studier har konstaterat att bäret har egenskaper som motarbetar bakterier och svamp. Enligt artikeln sänker det också ansamlingen av lipider dvs. fetter, totalkolesterolet samt hyperglykemin som följer efter en måltid med andra ord förhöjningen av blodsockret.

I studier har man konstaterat att antocyanerna har ett flertal hälsoeffekter och att bären är en god källa till antocyaner. Från kråkbäret kunde man i en studie isolera 13 olika antocyaner. Ett gram kråkbärsextrakt innehöll enligt studien 41,1 mg antocyaner, vilket är mer än i nio andra undersökta bärarter. Bland de undersökta bären konstaterade man att kråkbäret hade den högsta antioxidantaktiviteten. Av denna orsak föreslår studien att kråkbären minskar risken att insjukna i kroniska sjukdomar.

Ett flertal studier har gjorts om svartvinbärets hälsofördelar. Flera studier har påvisat att svartvinbäret är en potent antioxidant samt att det har egenskaper som förhindrar tillväxten och förökningen av inflammation och mikrober. I studier har man konstaterat att svartvinbär har positiv verkan på blodtrycket och på riskfaktorer som orsakar hjärt- och kärlsjukdomar, på degenerativa nervsjukdomar, på ögonsjukdomar, på njurstenar och på njursjukdomar orsakade av diabetes. Svartvinbärets hälsofördelar kommer från bärets bioaktiva ämnen och föreningar, som är bl.a. antocyaner, flavonoider, fenolsyror och fleromättade fettsyror.

I studien undersökte man svartvinbärets förmåga att tillintetgöra influensavirus och i studien använde man fyra olika influensastammar. En lösning innehållande 10 % starka svartvinbär kunde fullständigt tillintetgöra alla fyra influensastammar. Enligt studien har svartvinbär en obestridlig desinficerande och antiseptisk egenskap har därmed en obestridlig potential att förhindra infektioner som orsakas av influensavirus.