Inköpskorg
produkt Kvantitet Pris Ta bort

Sekretesspolicy

Detta är Arctic Nutrition Oy:s registrerings- och sekretesspolicy enligt personuppgiftslagen (10 och 24 §) och EU:s allmänna databeskrivningsförordning (GDPR). Det primära skälet för behandling av personuppgifter är kund- eller avtalsförhållandet eller den registrerade personens samtycke eller den registeransvariges legitima intresse. Skapat den 1 maj 2018. Senaste ändring 20 maj 2018.

1. Registeransvarige

Arctic Nutrition Oy (2688911-9)
Fredrikinkatu 7
49400 Hamina
Tel. +358 5 229 6777

2. Kontaktperson som är ansvarig för registret

Karri Holmberg
e-post: asiakaspalvelu@arcticnutrition.com
Arctic Nutrition Oy
Tel. +358 5 229 6777

3. Registrets namn

Registret grundar sig på kundrelationer med Arctic Nutrition Oy och samarbetspartner som ansvarar för Arctic Nutrition Oy:s verksamhet i olika länder.

4. Rättslig grund och syftet med behandlingen av personuppgifter

Syftet med behandlingen är hantering av kundrelationer samt genomförande av kundens, Arctic Nutrition Oy:s och partnerföretagens rättigheter och skyldigheter. Dessa inkluderar t.ex. kundsupport, verifiering av kundtransaktioner, utveckling och analys av den registeransvariges verksamhet, kundkommunikation, implementering och personalisering av tjänster, marknadsföring och reklam (inklusive att rikta in dem) till både nuvarande och potentiella kunder, förebyggande och upptäckt av missbruk, verksamhetens forskning, design och utveckling, interaktion med myndigheter angående t.ex. skattemässiga ärenden. Uppgifterna kan även behandlas på grundval av den registrerades samtycke och i enlighet därmed. Uppgifterna i registret kan användas av den registeransvarige och företag i nära samarbete med denna i enlighet med vad som tillåts i tillämplig lagstiftning under godkännande och förbud, för direkt marknadsföring av samarbetspartner, distansförsäljning eller annan direktmarknadsföring, opinionsundersökningar eller marknadsundersökningar, och för andra likvärdiga adresserade leveranser.

5. Registrets datainnehåll

Registret kan bland annat innehålla uppgifter som tillhör följande kategorier och som är nödvändiga för registrets användningsändamål.

Grunduppgifter som varierar enligt kundgrupper (stamkund, oberoende representant), exempelvis:

Information om kundrelationer och annan relevant kontakt, till exempel:

Tjänsteleverantören har rätt att upprätthålla kundrelationen och behandla kundens personuppgifter åtminstone så länge som det finns en objektiv länk mellan parterna och en rimlig tidsperiod därefter, t.ex. att uppfylla skattemyndigheternas rätt till information. Dessutom kan Arctic Nutrition Oy, behöva lagra uppgifter längre än det finns behov för i enlighet med andra legitima skyldigheter. Kunduppgifterna förblir i ett igenkännbart format i företagsdatabasen tills kunden avslutar kundrelationen skriftligen, eftersom företagets kunder har automatiskt minsta rättighet till stamkundsprogram. Det kan emellertid finnas undantag från detta på grund av myndigheternas rätt till information.

6. Vanliga datakällor i registret

Datakällorna inkluderar information som kunderna gett själva eller som man fått från kundens auktoriserade ombud via telefon, post, e-post eller på motsvarande sätt, samt från den registeransvariges system i samband med registrering och användning av tjänsterna via cookies och andra likvärdiga tekniker samt uppgifter från kunderna själva. Utöver detta kan personuppgifter samlas in från t.ex. sociala medier relaterade till den registeransvariges verksamhet om det finns uppgifter om den registrerade. Personuppgifter kan samlas in från och uppdateras i postens adressdatabas, befolkningsdatasystemetsystemet, kreditupplysningsregistret, register som upprättålls av ASML Suomen Asiakkuusmarkkinointiliitto ry (Finlands data- och marknadsföringsförening) och andra likvärdiga offentliga och privata register som tillhandahåller datatjänster från register och datakällor, samt den registeransvariges samarbetspartner.

Om tjänster som lanseras i framtiden inkluderar platsinformation, kommer platsinformationen att fastställas med tillgängliga lokaliseringsmetoder som GPS- och WLAN-åtkomstpunkter och mobilnätets basstationer. Om kunden är registrerad i den registeransvariges nätverkstjänst eller mobilapplikation eller ett företag i samma koncern, kan de så kallade observerade uppgifterna som samlats in via cookies eller annan likvärdig teknik integreras med de personuppgifter som samlades in av kunden i ett annat sammanhang.

7. Överlåtelse och överföring av uppgifter

Den registeransvarige kan överlåta data i den omfattning som tillåts och krävs enligt lagstiftningen till t.ex. företag som samarbetare med den registeransvarige och till utvalda samarbetspartner för marknadsföring, såvida inte den registrerade har förbjudit en sådan överlåtelse. Med den registrerades samtycke kan sökkriterier, kontaktförfrågningar om vissa ämnen och kontaktuppgifter som sparats av denna tjänst överlåtas till samarbetspartner, t.ex. till producenter av digitala tjänster som är nära relaterade till Arctic Nutrition Oy:s verksamhet.

Uppgifterna överförs inte vanligtvis utanför EU eller EES, såvida det inte är nödvändigt för det tekniska genomförandet av tjänsten eller av annan motiverad anledning. I så fall kommer den registeransvarige att säkerställa en adekvat nivå av dataskydd genom avtalsmässiga arrangemang i enlighet med lagstiftningen.

Företaget kan lämna ut information till samarbetsföretag i andra länder som ansvarar för Arctic Nutrition Oy:s verksamhet, såsom Arctic Nutrition GmbH i Tyskland. Samarbetsföretagen får endast använda personuppgifterna för de ändamål som anges i denna sekretesspolicy.

8. Principerna för registerskydd

De databaser där registrets uppgifter lagras skyddas av brandväggar, lösenord och andra tekniska medel. Databaser och deras säkerhetskopior förvaras i låsta utrymmen. Manuellt hanterade dokument som innehåller information om den registrerade lagras i låsta lokaler där obehörig åtkomst förhindrats. Den registeransvarige säkerställer att endast anställda hos den registeransvarige och anställda hos de företag som agerar på den registeransvariges uppdråg får tillgång till de uppgifter som de behöver för utföra sina arbetsuppgifter.

9. Rätt att granska, förbjuda och korrigera

Den registrerade har rätt att granska vilken information som lagras i registret om honom/henne. Granskningsbegäran måste skickas undertecknad och skriftligen till den person som ansvarar för registret. Datamaterialet levereras till den registrerade personligen efter att man verifierat personens identitet, på den registeransvariges kontor eller utanför Finland på kontoret för det företag som ansvarar för Arctic Nutrition Oy:s verksamhet i det aktuella landet, inom en rimlig tid som krävs enligt lag, såvida det inte finns en speciell anledning att förlänga svarstiden. Granskningsbegäran kostar 20 euro.

Den registrerade har rätt att förbjuda överlåtelse och behandling av hans/hennes uppgifter för direktreklam, distansförsäljning och annan direktmarknadsföring samt för opinionsundersökningar och marknadsundersökningar.

Den registrerade har rätt att begära korrigering av felaktiga uppgifter genom att kontakta personen som ansvarar för registreringsärenden eller genom att meddela detta till den registeransvariges kundtjänst.

10. Cookiepolicyer

För att denna webbplats ska fungera så bra som möjligt, lagrar den regelbundet små datafiler på din enhet som kallas cookies. Detta är vanlig praxis på de flesta stora webbplatser.

Vad är cookies?

Cookies är små textfiler som en webbplats lagrar på din dator eller mobila enhet när du besöker en webbplats. Cookies används för att tillhandahålla statistisk information, spåra besökare, annonsering och webbplatsutveckling. Cookies lagrar information om din användning av enheten, inklusive ditt användarnamn, valt språk, teckenstorlek och olika bildskärmsinställningar. Denna information behöver endast tillhandahållas en gång och inte varje gång du besöker webbplatsen eller bläddrar på sidorna. En tredje part kan analysera och kombinera data på ett mer omfattande sätt i sina system, såsom besökarstatistik, annonsinriktning eller profilering som Facebook använder för att rikta in sin marknadsföring. För Arctic Nutrition är cookies anonyma data.

Hur används cookies?

Webbplatsen har cookies från tredje parter installerade. I vissa fall kan data lagras på servrar utanför EU och alla aktörer är aktivt involverade i Privacy Shield-avtalet mellan EU och USA (http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-16-2462_en.htm).

Cookies från tredje part på webbplatsen arcticnutrition.com

Hur kan du hantera cookies?

Du kan fritt hantera och/eller ta bort cookies. Det finns instruktioner på sidan aboutcookies.org. Du kan ta bort alla cookies på din dator, och de flesta webbläsare kan ställas in så att de blockerar cookies helt och hållet. Tänk dock på att om du blockerar cookies måste du alltid ställa in vissa inställningar igen varje gång du återvänder till webbplatsen. Det kan också hända att du kanske inte kan använda några av de tjänster och funktioner som finns tillgängliga på webbplatsen.

Arctic Nutrition Finland Kauppalehti Menestyjät Susijengi Premium Quality Made in Finland