×

Shopping cart

Andmekaitse põhimõtted

Need on Arctic Nutrition Oy registripidamise ja andmekaitse põhimõtted, mis vastavad Soome isikuandmete seaduse (§ 10 ja § 24) ja Euroopa Liidu isikuandmete kaitse üldmääruse (GDPR) nõuetele. Isikuandmete töötlemise esmane alus on kliendisuhe või lepinguline suhe, andmesubjekti antud nõusolek või registripidaja õigustatud huvi. Koostatud 1.5.2018. Viimati muudetud 20.5.2018.

1. Registripidaja

Arctic Nutrition Oy (2688911-9)
Fredrikinkatu 7
49400 Hamina
tel. +358 5 229 6777

2. Registriküsimustes vastutav kontaktisik

Karri Holmberg
e-post: asiakaspalvelu@arcticnutrition.com
Arctic Nutrition Oy
tel. +358 5 229 6777

3. Registri nimi

Arctic Nutrition Oy ning Arctic Nutrition Oy eri riikides toimuva tegevuse eest vastutavate partnerettevõtete kliendibaasil põhinev register.

4. Isikuandmete töötlemise eesmärk ja õiguslik alus

Töötlemise eesmärk on kliendisuhtel põhineva suhte haldamine ning kliendi ja Arctic Nutrition Oy ja partnerettevõtete õiguste ja kohustuste täideviimine. Eelnimetatute hulka kuulub näiteks klienditugi, kliendiürituste kinnitamine, registripidaja tegevuste arendamine ja analüüsimine, kliendisuhtlus, teenuste pakkumine ja individualiseerimine, turundus ja reklaam (sh suunatud) nii praegustele kui ka võimalikele klientidele, kuritarvitamise ennetamine ja uurimine, ettevõtlusuuringud, plaanimine ja arendamine, suhtlemine ametiasutustega näiteks maksuküsimustes. Lisaks võidakse andmeid töödelda andmesubjekti antud nõusoleku põhjal ja tingimustel. Registris olevaid andmeid võivad kasutada kohalduvate seadustega lubatud viisidel registripidaja ja temaga tihedat koostööd tegevad ettevõtted koostööpartnerite otsepostituseks, kaugmüügiks või muuks otseturunduseks, arvamus- või turu-uuringuteks ja muudeks nendega võrdsustatavateks aadressisaadetisteks.

5. Registris sisalduvad andmed

Register võib sisaldada muu hulgas järgmistesse kategooriatesse kuuluvaid, registri otstarbe seisukohalt vajalikke andmeid.

Kliendirühmade (püsiklient, sõltumatu esindaja) lõikes erinevad põhiandmed, näiteks:

Kliendistaatuse ja muu asjaajamisega seonduvad andmed, näiteks:

Teenusepakkujal on õigus säilitada kliendistaatust ja töödelda kliendi isikuandmeid vähemalt nii kaua, kuni poolte vahel on põhjendatud kontakt ning mõistliku aja jooksul ka pärast seda, näiteks maksuhalduri teabeõiguse rakendamiseks. Ka muu seadusega määratud kohustuse tõttu võib olla Arctic Nutrition Oy sunnitud säilitama andmeid kauem kui tavapäraselt vajalik. Kliendiandmeid püsivad ettevõtte andmesüsteemides tuvastataval kujul nii kaua, kuni klient kliendisuhte kirjalikult lõpetab, kuna ettevõtte kliendil on automaatne minimaalne õigus püsikliendisuhtele. Ametiasutuste teabeõiguse tõttu võime olla sunnitud eelmainitud reeglile erandeid tegema.

6. Registri nõuetekohased andmeallikad

Andmeallikad on veebiteenuste klientidelt endilt või kliendi volitatud esindajalt telefoni, posti, e-posti vms viisil ning registripidaja süsteemidest teenustega liitumise ja nende kasutamise käigus küpsiste jms tehnoloogiate abil kogutavad ja kliendi antud andmed. Lisaks sellele võidakse isikuandmeid koguda mh registripidaja tegevusega seotud sotsiaalmeediast, kus on saadaval andmesubjekti andmeid. Isikuandmeid võidakse koguda ja värskendada postiaadresside andmebaasist, rahvastikuregistrist, krediidiinfo registrist, Soome klienditurunduse ühenduse (ASML Suomen Asiakkuusmarkkinointiliitto ry) peetavatest registritest ning muudest vastavatest andmeteenuseid pakkuvatest avalikest ja eraregistritest ja andmeallikatest, samuti registripidaja koostööpartneritelt.

Juhul, kui tulevikus kasutusele võetavad teenused vajavad asukohaandmeid, määratakse asukohaandmed kasutusel olevate asukoha määramise meetodite nagu GPS-i ja WLAN-i pöörduspunktide abil ning mobiilsidevõrgu tugijaamade asukoha põhjal. Kui klient on registreerunud kas registripidaja või temaga samasse gruppi kuuluva ettevõtte veebiteenuse või mobiilirakenduse kasutajaks, võidakse küpsiste vm vastava tehnoloogia abil kogutud nn vaadeldud andmeid seostada kliendilt muudes olukordades saadud isikuandmetega.

7. Andmete üleandmine ja edastamine

Registripidaja võib andmeid üle anda kehtivate seadustega lubatud ja nõutavates piirides muu hulgas registripidajaga koostööd tegevatele ettevõtetele ja valitud koostööpartneritele turunduseesmärkidel, juhul kui andmesubjekt ei ole keelanud oma andmete sellist edasiandmist. Andmesubjekti nõusolekul võidakse selle teenuse salvestatud otsingukriteeriumid, teatud objektidega seotud kontaktipäringud ja kontaktandmed anda edasi koostööpartneritele nagu näiteks Arctic Nutrition Oy äritegevusega tihedalt seotud digiteenuste tootjatele.

Nõuetekohaselt ei edastata andmeid väljapoole Euroopa Liitu ega Euroopa majanduspiirkonda, kui see pole teenuse jaoks tehniliselt või muul õigustatud põhjusel vajalik. Sel juhul hoolitseb registripidaja lepingute abil piisaval tasemel andmekaitse eest seadusega ettenähtud viisil.

Ettevõte võib anda andmeid eri riikides Arctic Nutrition Oy tegevuse eest vastutavatele partnerettevõtetele, nagu nt Arctic Nutrition GmbH Saksamaal. Partnerettevõtted võivad isikuandmeid kasutada ainult sellisteks eesmärkideks, mis on sätestatud nendes andmekaitse põhimõtetes.

8. Registrikaitse põhimõtted

Andmebaasid, kuhu registriandmeid salvestatakse, on kaitstud tulemüüride, salasõnade ja muude tehniliste vahenditega. Andmebaasid ja nende varukoopiad asuvad lukustatud ruumides. Käsitsi käideldavaid, andmesubjektide andmeid sisaldavaid dokumente hoitakse lukustatud ruumides nii, et volitamata isikutel pole neile juurdepääsu. Registripidaja hoolitseb selle eest, et andmetele pääsevad juurde ainult need registripidaja töötajad ja registripidaja nimel tegutsevate ettevõtete töötajad, kellele see on vajalik tööülesannete täitmiseks.

9. Õigus kontrollida, keelata ja parandada

Andmesubjektil on õigus kontrollida, milliseid andmeid on tema kohta registrisse kantud. Kontrollimispalve tuleb saata kirjalikult ja allkirjastatult registriküsimuste eest vastutavale isikule. Andmed antakse üle isiklikult, pärast isikusamasuse kontrollimist registripidaja tegevuskohas ülalnimetatud aadressil või väljaspool Soomet selle ettevõtte tegevuskohas, kes vastutab selles riigis Arctic Nutrition Oy tegevuse eest, seadusega ette nähtud mõistliku aja jooksul, kui vastamisaja pikendamiseks pole erilist põhjust. Kontrollimispalve maksab 20 eurot.

Andmesubjektil on õigus keelata oma andmete üleandmine ja kasutamine otsepostituseks, kaugmüügiks ja muuks otseturunduseks ning arvamus- ja turu-uuringuteks. Andmesubjektil on õigus nõuda vigaste andmete parandamist, võttes ühendust registriküsimuste eest vastutava isikuga või teatades sellest registripidaja klienditeenindusele.

10. Küpsiste kasutamine

Et meie veebilehekülg töötaks võimalikult hästi, salvestab see aeg-ajalt teie seadmesse väikesi andmefaile, mida nimetatakse küpsisteks (ingl k cookies). See on enamiku suuremate veebilehtede tavaline praktika.

Mis on küpsised?

Küpsised on väikesed andmefailid, mida veebileht salvestab kas teie arvutisse või mobiilseadmesse, kui lehekülge külastate. Küpsiseid kasutatakse statistiliste andmete koostamiseks, külastajate jälgimiseks, reklaamimiseks ja lehekülje arendamiseks. Küpsised salvestavad andmeid teie seadmekasutamise ja kasutusviiside kohta, sealhulgas kasutajatunnuse, valitud keele, kirjasuuruse ja erinevad kuvaseaded. Nii on vaja salvestatud andmeid sisestada vaid üks kord ning neid ei pea sisestama iga kord veebilehel käies või lehte sirvides. Kolmas osapool võib andmeid oma süsteemides ulatuslikumalt analüüsida ja seostada, näiteks külastajate statistika, reklaami suunamise või profileerimise eesmärgil, nagu teeb näiteks Facebook sihtturunduseks. Arctic Nutritioni jaoks on küpsised anonüümsed andmed.

Kuidas küpsiseid kasutatakse?

Leheküljele on paigaldatud kolmandate osapoolte küpsiseid. Andmeid võidakse mõningatel juhtudel salvestada väljaspool EL-i paiknevatesse serveritesse ning kõik osapooled osalevad aktiivselt EL ja USA vahelises „privaatsuskilbi“ lepingus Privacy Shield (http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-16-2462_en.htm).

Kolmanda osapoole küpsiseid veebilehel arcticnutrition.com

Kuidas saad küpsiseid hallata?

Küpsiseid saad vabalt hallata ja/või kustutada. Juhiseid leiad veebilehelt aboutcookies.org. Võid kustutada kõik oma arvutis olevad küpsised ning enamikus brauserites saab küpsised täielikult blokeerida. Pea siiski meeles, et kui blokeerid küpsised, pead teatud seaded alati uuesti tegema iga kord, kui veebilehel käid. Võib ka juhtuda, et ilma küpsisteta ei saa veebilehe mõningaid teenuseid ja toiminguid kasutada.

Arctic Nutrition Finland Kauppalehti Menestyjät Susijengi Premium Quality Made in Finland